سعادت و سلامت هر جامعه در خانواده ها پی ریزی می شود و انتقال ارزش های دینی، ملّی و فرهنگی و اجتماعی در درجه اوّل به عهده خانواده ها به خصوص مادر است.

۱۳۹۸/۰۲/۱۶

چیستی ماه مبارک رمضان

ماه رمضان ماه پیوند عمیق انسان با خداودست که این پیوند روحی بوسیله روزه داری برقرار می باشد که او همه هم و غم خود را صرف کسب رضایت خداوند و دست یابی به کمال می کند

چیستی ماه مبارک رمضان

ماه رمضان ماه پیوند عمیق انسان با خداودست که این پیوند روحی بوسیله روزه داری برقرار می باشد که او همه هم و غم خود را صرف کسب رضایت خداوند و دست یابی به کمال می کند 

 

مقدمه:
ماه مبارک رمضان ماه و گشوده شدن درهای رحمت خداوندی است که با فرا رسیدن آن جان تازه ای در وجود روزه داران دمیده می شود

یکی از دستورات که در دین اسلام که در متون دینی بیان شده است فریضه روزه است. روزه یکی از واجبات الهی و یکی از فروعات دین مبین اسلام  و در واقع جزء ارکان مهم اسلام محسوب می شود؛ چنانچه انسان روزه خود را در مسیرخداوند  قرار دهد از الطاف  الهی برخوردار می شود. در فضای رمضان است که انسان با وجود حق انس و ارتباط برقرار می کند و از جانب دیگر با دست یابی به صفای باطن و نور معنویت زمینه رشد و تکامل خود را در نظام هستی فراهم می سازد.
ماه مبارک رمضان ماه و گشوده شدن درهای رحمت خداوندی است که با فرا رسیدن آن جان تازه ای در وجود روزه داران دمیده می شود، در این ماه مبارک، خداوند هیچ لطف و عنایتی را از بندگان دریغ نمی کند. بر اساس باورهای دینی در این ماه مبارک درهای بهشت باز و درهای جهنم بسته می شود و شیاطین در زنجیراند. زندگی واقعیتی است که انسان باید در راستای آن راه کمال را بپیماید تا بتواند به هدف نهایی و اصلیش برسد. هدف نهایی در حرکت انسان رسیدن به قرب الی الله است.
اساسا سرشت وجودی انسان بطوری است که برای تغذیه  و شادابی بعد و جنبه معنوی و روحی انسان نیازمندیهای غیر از نیازمندیهای مادی نیز دارد. این طور نیست که با بدست آوردن عوامل و زمینه های شادابی، آسایش تن زمینه تنومندی، رشد، نشاط و آرامش جان نیز فراهم شود. لذا برای پرورش و رشد و بالندگی جان و تامین خواسته های آن باید به سراغ اموری غیر از عوامل تامین کننده نیازهای تن بروذ. به این جهت می توان گفت هدف اصلی  و دستاورد اصلی "روزه" که برجسته ترین وظایف مسلمانان در این ماه مبارک شمرده می شود، تقوا می باشد.
نمی توان گفت که انسان برای تامین حیات معنوی خود ، و پرورش و فربهی روح خویش به ممارست و خود سازی نیاز دارد، ماه مبارک رمضان زمینه ای است که در جهت تامین این نیازمندی های انسان؛ همانطور که ذکر شد هدف اصلی و تاثیر عمده ماه رمضان به حیات معنوی و روان انسانی مربوط است. آدمی برای بالندگی رشد ، منع و محدودیتی که ماه رمضان برای بعد حیوانی انسان ایجاد می کند نیازمند است؛ اما این امساک هرگز به معنای از دست دادن توانایی ها و گرفتار ضعف و ناتوانی شدن نیست و روزه برای پیشگیری از محرومیت انسان و ایجاد قدرت کنترل در برابرخواست های زیاده طلبانه و تمایلات افراطی تن و بر خوردار ساختن وجود انسان از گوهرها و کمالات انسانی لازم و ضروری می باشد.
«چیستی ماه مبارک رمضان»
در فهم درک و شعور انسان شناسی این نکته مطرح می باشد که ساختار وجود انسان ، او را به سوی دریای معرفت الهی و عشق به پروردگار سوق میدهد، در کشاکش مشغله های زندگی و اجتماع، مبارزه کردن با مشکلات زندگی گذر از گردنه های صعب العبور تلخی ها و شکست ها، ما را متوجه تکیه گاهی مطمئن می کند که همان وجود خدای بی نیاز مهربان است.
ماه رمضان ماه پیوند عمیق انسان با خداودست که این پیوند روحی بوسیله روزه داری برقرار می باشد که او همه هم و غم خود را صرف کسب رضایت خداوند و دست یابی به کمال می کند. چهره پر فروغ ماه رمضان آنگاه قابل فهم است که پرده از دیدگاه آدمی برداشته و خواهش های نفسانی، مانع رؤیت ارتباط نیازهای جان آدمی با حقیقت و ماهیت روح پرور ماه مبارک رمضان نباشد.
اگر روح و روان انسان را بشناسیم و نیازهای اصلی او را بدانیم و رابطه انسان را با خداوند به درستی دریابیم نه تنها ماه رمضان را موجب محرومیت نمی دانیم بلکه آن را موجب توسعه و پیشرفت وجودی و صعود و تکامل انسانی خواهیم دانست و در این صورت برای تکامل و تعالی ان

ماه مبارک رمضان ماه و گشوده شدن درهای رحمت خداوندی است که با فرا رسیدن آن جان تازه ای در وجود روزه داران دمیده می شود.

یکی از دستورات که در دین اسلام که در متون دینی بیان شده است فریضه روزه است. روزه یکی از واجبات الهی و یکی از فروعات دین مبین اسلام  و در واقع جزء ارکان مهم اسلام محسوب می شود؛ چنانچه انسان روزه خود را در مسیرخداوند  قرار دهد از الطاف  الهی برخوردار می شود. در فضای رمضان است که انسان با وجود حق انس و ارتباط برقرار می کند و از جانب دیگر با دست یابی به صفای باطن و نور معنویت زمینه رشد و تکامل خود را در نظام هستی فراهم می سازد.
ماه مبارک رمضان ماه و گشوده شدن درهای رحمت خداوندی است که با فرا رسیدن آن جان تازه ای در وجود روزه داران دمیده می شود، در این ماه مبارک، خداوند هیچ لطف و عنایتی را از بندگان دریغ نمی کند. بر اساس باورهای دینی در این ماه مبارک درهای بهشت باز و درهای جهنم بسته می شود و شیاطین در زنجیراند. زندگی واقعیتی است که انسان باید در راستای آن راه کمال را بپیماید تا بتواند به هدف نهایی و اصلیش برسد. هدف نهایی در حرکت انسان رسیدن به قرب الی الله است.
اساسا سرشت وجودی انسان بطوری است که برای تغذیه  و شادابی بعد و جنبه معنوی و روحی انسان نیازمندیهای غیر از نیازمندیهای مادی نیز دارد. این طور نیست که با بدست آوردن عوامل و زمینه های شادابی، آسایش تن زمینه تنومندی، رشد، نشاط و آرامش جان نیز فراهم شود. لذا برای پرورش و رشد و بالندگی جان و تامین خواسته های آن باید به سراغ اموری غیر از عوامل تامین کننده نیازهای تن بروذ. به این جهت می توان گفت هدف اصلی  و دستاورد اصلی "روزه" که برجسته ترین وظایف مسلمانان در این ماه مبارک شمرده می شود، تقوا می باشد..
نمی توان گفت که انسان برای تامین حیات معنوی خود ، و پرورش و فربهی روح خویش به ممارست و خود سازی نیاز دارد، ماه مبارک رمضان زمینه ای است که در جهت تامین این نیازمندی های انسان؛ همانطور که ذکر شد هدف اصلی و تاثیر عمده ماه رمضان به حیات معنوی و روان انسانی مربوط است. آدمی برای بالندگی رشد ، منع و محدودیتی که ماه رمضان برای بعد حیوانی انسان ایجاد می کند نیازمند است؛ اما این امساک هرگز به معنای از دست دادن توانایی ها و گرفتار ضعف و ناتوانی شدن نیست و روزه برای پیشگیری از محرومیت انسان و ایجاد قدرت کنترل در برابرخواست های زیاده طلبانه و تمایلات افراطی تن و بر خوردار ساختن وجود انسان از گوهرها و کمالات انسانی لازم و ضروری می باشد.
«چیستی ماه مبارک رمضان»
در فهم درک و شعور انسان شناسی این نکته مطرح می باشد که ساختار وجود انسان ، او را به سوی دریای معرفت الهی و عشق به پروردگار سوق میدهد، در کشاکش مشغله های زندگی و اجتماع، مبارزه کردن با مشکلات زندگی گذر از گردنه های صعب العبور تلخی ها و شکست ها، ما را متوجه تکیه گاهی مطمئن می کند که همان وجود خدای بی نیاز مهربان است.
ماه رمضان ماه پیوند عمیق انسان با خداودست که این پیوند روحی بوسیله روزه داری برقرار می باشد که او همه هم و غم خود را صرف کسب رضایت خداوند و دست یابی به کمال می کند. چهره پر فروغ ماه رمضان آنگاه قابل فهم است که پرده از دیدگاه آدمی برداشته و خواهش های نفسانی، مانع رؤیت ارتباط نیازهای جان آدمی با حقیقت و ماهیت روح پرور ماه مبارک رمضان نباشد.
اگر روح و روان انسان را بشناسیم و نیازهای اصلی او را بدانیم و رابطه انسان را با خداوند به درستی دریابیم نه تنها ماه رمضان را موجب محرومیت نمی دانیم بلکه آن را موجب توسعه و پیشرفت وجودی و صعود و تکامل انسانی خواهیم دانست و در این صورت برای تکامل و تعالی انسان و رسیدن به کوی حق روزه و ماه رمضان و اموری که موجب بالندگی و نشاط و قوت جان می گردد را در خود محقق می کنیم.
وقتی انسان با عمق جان به این حکم استوار و بزرگ الهی بنگرد به این حقیقت پی می برد که خود شناسی، مقدمه ی خداشناسی می باشد. ماه رمضان، ماه برکت، ماه مغفرت، ماه کرامت، ماه عزت، ماه توبه، ماه آمرزش، ماه خود سازی، ماه تصفیه درون از رذائل و در یک کلام ماهی که می تواند انسان پیراسته از همه رذائل و آراسته به همه ی حسنات و فضائل گردد.

انسان و رسیدن به کوی حق روزه و ماه رمضان و اموری که موجب بالندگی و نشاط و قوت جان می گردد را در خود محقق می کنیم.
وقتی انسان با عمق جان به این حکم استوار و بزرگ الهی بنگرد به این حقیقت پی می برد که خود شناسی، مقدمه ی خداشناسی می باشد. ماه رمضان، ماه برکت، ماه مغفرت، ماه کرامت، ماه عزت، ماه توبه، ماه آمرزش، ماه خود سازی، ماه تصفیه درون از رذائل و در یک کلام ماهی که می تواند انسان پیراسته از همه رذائل و آراسته به همه ی حسنات و فضائل گردد.
تهیه وتنظیم:یاسر بازیار-کارشناس فرهنگی اداره تبلیغات اسلامی شهرستان حاجی آباد


منبع : پورتال اصلی
تعداد بازدیدها : ۶۴۹
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است
نام :
پست الکترونیک :
شرح :
نظر :   برای ارسال نظر خود، دکمه ارسال را بزنید
کد امنیتی را وارد کنید

منوی اصلی
دیدگاه
گفتگو
دانستنی ها
    
وقف راهبرد تسهیل ازدواج جوانان
  
حضرت زهرا(س) الگویی برای زنان مسلمان
  
نقش پدر و مادر در تربیت دینی
  
گزارش تصویری نمایشگاه صنایع دستی استان
  
فیلم/ آسو،دختر کردستان...
  
تصاویر/ احمدی‌نژاد و همسرش در تحلیف اورتگا
  
نماهنگ شهید احمدی روشن - شهید هسته ای
  
عکس/ عدم اطلاع پسر چهار ساله شهید روشن از شهادت پدرش
  
تصاویری از بازارچه صنایع دستی در جزیره هنگام
  
غرفه استان هرمزگان در نمایشگاه زنان و بیداری اسلامی
  
گزارش تصویری دیدار زنان‌اندیشمند ۸۵کشور بارهبری
  
گزارش تصویری/جشن میلاد امام زمان در بندر عباس
  
عکس/ زنان نان‌آور فسایی
  
گزارش تصویری / تشییع پیکر پاک دو شهید گمنام در بندرعباس
  
گزارش تصویری از زنان پلیس اردنی
  
مقایسه چهره زنان در ۳۸ کشور جهان + عکس
  
گزارش تصویری/مسابقات کشوری جام عفاف بانوان ویژه بانوان
  
گزارش تصویری/زنان کارگاه آجرپزی
  
گزارش تصویری/بانوان فوتسالیست در مسابقات آسیایی


                                                  
  
                             
                             
                             
شرح خبر
لینکهای مفید
چند رسانه ای
دیگر خبرها
نظر سنجی
شما به عنوان دختر یا پسر کدام گزینه را برای یک زن بهتر میدانید؟